Bevakningföretagens intresseförening

Stadgar

Bevakningsföretagens Intresseförening BIF:s stadgar

Av Föreningen antagna den 11 april 2008.

§ 1 Ändamål

Föreningens verksamhetsområde är att tillvarataga medlemmarnas och således branschens intressen. Föreningen verkar för kunskaps- och kvalitetsutveckling, god sed inom branschen, helhetssyn och en ändamålsenlig branschstandard samt samverkan med i branschen förekommande myndigheter såsom Länsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen.

§ 1 a

Styrelsen kan besluta att det inom föreningens ram bildas lokalkommittéer för att uppnå en tillfredsställande spridning av verksamheten. Styrelsen kan upplösa lokalkommittéer om de inte uppfyller avsedd funktion.

§ 1 b

Styrelsen kan besluta att det bildas särskilda samverkanskommittéer som har uppdrag att verka för goda relationer inom bevakningsbranschen och mellan branscher och samhället i stort, samt verka för aktiviteter inom föreningens ram med anknytning till berört område.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap kan förvärvas av fysisk företrädare för auktoriserat bevakningsföretag som är intresserad av föreningens verksamhetsområde enligt § 1 och som vill verka för att realisera föreningens mål enligt samma paragraf eller fysiska personer som kan bidraga med särskilt engagemang och unika kunskaper till gagn för föreningen.

§ 3 Förvärvande av medlemskap

Den som önskar förvärva medlemskap skall inlämna skriftlig ansökan på av styrelsen framställt formulär. Ansökan ställs till kansliet.

§ 4 Hedersledamot

Till hedersledamot kan årsmötet efter förslag av styrelsen utse medlem som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom föreningen eller på annat sätt väsentligt främjat dess ändamål och syften.

§ 5 Medlemskapets förpliktelser

Medlem skall sträva efter att främja föreningens mål enligt § 1 och därigenom medverka till kunskapsutveckling och hög professionell standard inom föreningens arbetsområde.

§ 6 Årsavgift

Ã…rsavgiften består av en medlemsavgift till föreningen och en serviceavgift till organ som ägs eller som har en av styrelsen fastställd form för samverkan med föreningen. Årsavgiftens storlek för ordinarie medlem och fördelning av årsavgiften på medlems- respektive serviceavgift bestäms av årsmötet. Ã…rsavgift erläggs för helt kalenderår. Hedersledamöter är befriade från medlemsavgift och serviceavgift.

§ 7 Återbetalning av avgift

Av medlem till föreningen redan erlagd avgift återbetalas ej.

§ 8 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen göra anmälan härom till kansliet varefter medlemskapet omedelbart upphör. Medlem som sålunda utträtt ut föreningen och senare önskar återinträde kan efter ansökan ånyo antagas som medlem.

§9 Uteslutning

Medlem som genom överträdelse av föreningens stadgar, genom sitt uppträdande eller verksamhet befinns vara till uppenbar skada för föreningens intressen och anseende, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Innan medlem utesluts bör han beredas tillfälle att yttra sig till styrelsen. Av denna orsak utesluten medlem äger rätt att framlägga frågan om medlemskapets upphörande för prövning av nästkommande årsmöte. Styrelsen kan med omedelbar verkan utesluta medlem, som inom skälig tid trots påminnelser icke erlagt i § 6 föreskrivna avgifter och ej heller till kansliet anmält sin ansökan om utträde. Utesluten medlem kan endast om särskilda skäl härför föreligger förvärva nytt medlemskap i föreningen.

§ 10 Rösträtt

Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan företrädas av fullmäktig som själv är medlem, varvid gäller att ingen kan rösta för mer än sig själv och en frånvarande medlem.

§ 11 Omröstning

Omröstning sker normalt öppet men verkställs om möte så beslutar genom sluten omröstning. För stadgeändring (§ 22) erfordras minst 2/3 majoritet. För föreningens upplösning gäller särskilda bestämmelser enligt § 23. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som ordföranden vid mötet biträder.

§ 12 Valnämnd

Förslag till val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer jämte suppleant åligger en valnämnd. Medlem som vill föreslå kandidat underrättar valnämnden skriftligen härom senast 2 månader innan utsatt årsmöte. Valnämndens yttrande skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 1 månad innan utsatt årsmöte. Det skall omfatta nämndens eget förslag och från medlem framfört förslag. Valnämnden skall även avge förslag till namn vid fyllnadsval. Valnämnden väljs bland föreningens medlemmar. Den utgörs av minst 1 ledamot. Föreningsstyrelsen utser ordförande i nämnden medan årsmötet väljer övriga ledamöter. Ledamöter i valnämnden väljs för ett år vid årsmötet. Valnämnden skall i sitt arbete följa av årsmötet fastställda riktlinjer.

§ 13 Styrelse

Ledningen av föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Den väljs bland Föreningens medlemmar och utgörs av 2-6 ledamöter inklusive ordförande. Fysisk representant från Väktarskolan VS AB skall alltid ha plats i styrelsen. Styrelsens ordförande samt ledamöter väljs för två år med möjlighet för omval. Avgår styrelseledamot i förtid förrättas fyllnadsval vid nästkommande föreningsmöte. Ã…rsmötet väljer styrelseordförande medan styrelsen inom sig utser de övriga funktionärer den anser erforderliga för sitt arbete. Ã…rsmötet väljer ordförandekandidat ett år före eventuellt tillträde som ordförande, för att säkerställa kontinuitet i föreningens långsiktiga arbete. Styrelsens beslut är giltiga om de biträds av minst 2 närvarande ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 14 Styrelsens åligganden

Utöver uppgiften att företräda föreningen och främja föreningens intressen enligt stadgarna åligger det styrelsen att låta föra protokoll över dess sammanträden att förbereda alla ärenden till föreningsmöte att vidta erforderliga åtgärder enligt beslut vid föreningsmöte att förvalta föreningens tillgångar och låta föra räkenskaper över dess inkomster och utgifter att årligen före årsmötet avge förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

§ 15 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av ordföranden eller generalsekreteraren i förening med en styrelseledamot. Generalsekreteraren har ensam teckningsrätt för den löpande förvaltningen på sätt som närmare kan regleras av styrelsen.

§ 16 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper skall avslutas per den 31 december varje år och senast därefter tillställas revisorerna. Revisionsberättelse skall avges senast den 1 maj varje år.

§ 17 Revisorerna

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljs på årsmöte för en tid av ett år 1 revisor och 1 revisorssuppleant.

§ 18 Föreningsmöte

Föreningen skall hålla ordinarie möte en gång årligen (årsmöte). Medlemmarna skall genom styrelsens försorg underrättas om dag och plats för detta möte minst en månad i förväg. Extra möte kan sammankallas av styrelsen. Årsmöte äger rum före 31 december.

§ 19 Kallelser

Kallelse till föreningsmöte med uppgift om vad därvid skall förekomma tillställs medlemmarna minst två veckor före mötet.

§ 20 Motioner

Medlem som önskar framlägga ärende vid årsmöte skall senast en månad före mötet till styrelsen insända skriftligt förslag härom. Styrelsen skall tillsammans med eget yttrande framlägga ärendet inför årsmötet.

§ 21 Årsmötesärendena

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma i nedan nämnd ordning:

Mötets öppnande

Val av mötesordförande Fråga om mötets stadgeenliga utlysande Val av 2 justeringsmän Verksamhets- och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår Fastställande av resultat- och balansräkning Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Bestämmande av medlemsavgifter Av styrelsen föreslagna ärenden Val av styrelse Val av revisor och revisorssuppleant Val av valnämndsledamöter Övriga ärenden.

§ 22 Stadgeändring

Stadgeändring kan endast ske vid årsmöte, dock ifråga om § 23 vid två på varandra följande årsmöten. Förslag till stadgeändring skall av styrelsen tillställas medlemmarna minst två veckor före årsmötet.

§ 23 Upplösning

Föreningens upplösning kan endast grundas på beslut vid två på varandra följande årsmöten. För att beslut om upplösning skall äga giltighet erfordras minst 2/3 majoritet vid vardera mötet. Om sådant beslut fattas vid det första årsmötet har styrelsen att vid det därpå följande mötet uppta ärendet till förnyad prövning och därvid även framlägga förslag till användning av föreningens tillgångar. Målsättningen skall vara att tillgångarna avsätts för ändamål som främjar branschen. Om definitivt beslut fattas om föreningens upplösning, skall föreningen även besluta om användningen av tillgångarna.

§24 Säte

Föreningen har sitt säte i Haninge.

Medlem

En del material på den här webbplatsen är endast för medlemmar. Om du redan är medlem kan du logga in här nedan. Du kan också ansöka om medlemskap eller be om ett nytt lösenord.

BIF Kontaktuppgifter

Bevakningsföretagens Intresseförening

E-post: info@bevakningsbolagen.se
Adress: Handenterminalen 4, 136 40 Handen